Bevoegdheden GMR

De GMR  denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs.
De GMR heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, overleg met het schoolbestuur.
Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, de formatie, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, fusie met een andere school en nog veel meer zaken.
Al deze zaken waarover de GMR bevoegdheden heeft staan vermeld in de Wet medezeggenschap Scholen (WMS)
De GMR bevordert de openheid en onderling overleg, waakt tegen discriminatie en bevordert gelijke behandeling.
Jaarlijks informeert de GMR alle betrokkenen over zijn werkzaamheden in een jaarverslag.
Over sommige onderwerpen adviseert de GMR het bestuur en er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de WMS vastgelegd.
Verplicht is dat een medezeggenschapsraad van het bestuur een budget krijgt om bijvoorbeeld cursussen te volgen, een deskundige in te huren of een notulist te betalen en zonodig juridische ondersteuning te financieren. Dit heet de faciliteitenregeling.

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden